Ansul A-101 - pulver slokkesystem

Ansul A-101 er et pulver slokkesystem for arbeidskjøretøy.
Arbeidskjøretøy kan også ta fyr. Statistikken viser at arbeidskjøretøy brenner, og det alarmerende ofte. Når vi snakker om arbeidskjøretøy, så mener vi blant annet:

Det er flere grunner til at det er en potensiell brannfare forbundet med disse kjøretøyene. De kjøres gjerne i mange timer i strekk, ofte døgnet rundt. I normaldrift kjøres de med lettantennelige vesker, som bensin, diesel, smøreolje, dieselolje, fett og hydrauliske vesker. De genererer varme, fra motorblokk, rørsystemer, turbokompressorer og bremsesystem, som kan antenne lettantennelige vesker, skitt, batteri og annet antennelig materiale.

Myndighetene har satt sterkt fokus på det å regulere forurensning. Dette har resultert i att mange kjøretøyer, inklusive mange busser som eies av både buss-selskaper og staten, bytter til mer naturvennlig drivstoff som LPG(Liquid Propane Gas) og LNG(Liquid Nature Gas) i stedet for bensin eller diesel. Anvendelse av denne type drivstoff er vesentlig bedre for miljøet, men øker samtidig sjansen for farlige gasslekkasjer.

Når en flamme oppstår kan det resultere i kostbare reparasjoner eller at verdifullt utstyr må byttes ut. Tap av arbeids- tid & kontinuitet er også forbundet med en brann. Enda verre er det at man kan få personskader på passasjerer og/eller de som fører kjøretøyet.

Forsikrings- selskapene er veldig bevisste på dette. Det er en av grunnene til at forsikringspremiene har blitt dyrere den siste tiden. Som eier av et arbeidskjøretøy som er utrustet med et A-101 deteksjons- brannslokkningssystem har du vist et ansvar og tatt et viktig skritt i å innse at det eksisterer en brannfare forbundet med ditt arbeidskjøretøy. Du har dramatisk minsket en eventuell risiko av tap pga brann og du bidrar til at personalets sikkerhet ivaretas. Det er veldig viktig at man også har et alternativt slokkemiddel, for eksempel en håndslokker tilgjengelig, om en brann ikke slokker totalt. Det vil det være en risiko for hvis man har uvanlig store mengder brennbart materiale og i tillegg ubegrenset tilgang til oksygen.

Ved installasjon av et A-101 slokkesystem vil kunden få et moderne & kostnads- effektivt slokkesystem.
Fire Protection System Design AS leverer et skreddersydd A-101 slokkesystem tilpasset ditt kjøretøy/maskin og formål. Slokkemiddelet er et tørt, fint kjemisk pulver.
A-101 SLOKKESYSTEM MED MANUELL UTLØSNING.

Når en brann starter drar operatøren av kjøretøyet ut plomben og drar i den manuelle utløserer, plassert i operatørens førerhus eller nærhet. I den manuelle utløseren sitter en drivgasspatron og det er trykket fra denne som gjør at slokkesystemet løser ut og driver dry chemical- slokkemiddelet ut igjennom distribusjonsrør og ut av dyser plassert i slokkesonen(e). Bildet nedenfor viser et slokkesystem med åtte dyser.

A-101 CHECKFIRE SLOKKESYSTEM MED AUTOMATISK DETEKSJON OG UTLØSNING.

Når en brann starter vil en lineær- eller punkt detektor gi et signal til slokkesystemets styringsenhet som utløser drivgasspatronen. Det er trykket fra denne som gjør at slokkesystemet løser ut og driver dry- chemical slokkemiddelet ut igjennom distribusjonsrør og til slutt ut av dyser plassert i slokkesonen(e). Når man har et A-101 Checkfire slokkesystem installert har man også muligheten til å legge inn tidsforsinkelse, funksjoner som stenger av og/eller aktiverer andre funksjoner i kjøretøyet. Det er også viktig at man har en manuell utløser-funksjon som et supplement i tillegg til et automatisk slokkesystem.

LVS(LIQUID VEHICLE SYSTEM) SLOKKESYSTEM.

På grunn av sin størrelse krever noen kjøretøyer denne type slokkesystem i tillegg til A-101slokkesystem. Et LVS- slokkesystem benytter wet- chemical slokkemiddel. Dette slokkesystemet er designet for å slippe ut wet- chemical i slokkesonene når utløsningen av dry- chemical slokkemiddelet i A-101 slokkesystemet har stanset. Dette slokkemiddelet har en kjølende effekt på lettantennelig materiale og omgivelsene rundt. I tillegg vil dry- chemical slokkemiddelet nå steder som er vanskelig å komme til, og som antennelig drivstoff kan ha lagt seg.